compare_arrows0

Zásady zpracování ochrany osobních údajů

Martina Papežíková, IČO : 75775051, Mašov 223, 511 01, Turnov, Tel.: +420777962540, e-mail : info@dobrotyzraje.cz (dále jen „Správce“), který provozuje portál www.dobrotyzraje.cz (dále jen „web“, „internetové stránky“ nebo „e-shop“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Správce jakožto správce osobních údajů shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem při plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím webu nebo jiných zdrojů.

1. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze správci a oprávněným zaměstnancům správce.
Příjemci osobních údajů jsou dále subjekty podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy, subjekty zajišťující služby provozování webu a dalších souvisejících služeb, státní orgány, orgány veřejné moci, další subjekty, je-li to nezbytné pro ochranu práv správce (např. soudy).
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích v takovém případě jsou poskytovatelé mailingových služeb, sociální síť Facebook, Google Analytics.

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky, či smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a z dále uvedených důvodů.
Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně a automatizovaně.

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě těchto důvodů:
Plnění smluvního vztahu, resp. jednání o uzavření smlouvy nebo její změna
Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení)
Ochrana práv a zájmů správce, zejm. při zajišťování a uplatňování právních nároků ze smlouvy
Správa uživatelských účtů ke službám
Plnění ostatních zákonných povinností (např. poskytování orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)
Údaje jsou zpracovány na základě Vašeho souhlasu jen v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby; v takovém případě je dán některý z výše uvedených právních důvodů.

Vaše osobní údaje jsou správcem zpracovávány pro tyto účely:
Vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu – jsou vyžadovány jen takové údaje, které jsou nutné pro vyřízení objednávky.
Uzavření a plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.
Zasílání obchodních sdělení.

4. DOBA UCHOVÁNÍ

Osobní údaje jsou zpracovány a uchovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy.
Dále mohou být osobní údaje zpracovány po dobu, na kterou subjekt údajů správci ke zpracování udělil souhlas, nejdéle po dobu 5 let.
Dále jsou osobní údaje zpracovány po dobu, po kterou je správce povinen jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k mým osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány. Máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).
Máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Jako subjekt údajů jste informován o tom, že pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách správce.
Jako subjekt údajů máte právo požádat o informaci o zpracování osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.


Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 01.04.2019.